Parc Fermé har kartlagt hver eneste offentlig kjente og dokumenterte dødsulykke fra hele verden for å finne fasit på når, hvor, hvordan og hvorfor mennesker mister livet i forbindelse med rally. Dette bildet er fra en ulykke i Tsjekkia i 2012 hvor fire tilskuere mistet livet.

Rallysportens dyreste prislapp – over 400 har mistet livet siden år 2000

Fjoråret ble rammet av flere tragiske dødsulykker i rally. Vi har undersøkt nærmere når, hvor, hvorfor og hvor ofte det skjer at sporten faktisk krever liv.

Publisert Sist oppdatert

RALLY: – Det slår meg mer og mer det at det er risiko det vi driver med. Og i hvertfall med det som skjedde med Craig Breen. Det er en vekker, om at det vi driver med er farlig, erkjente rallyfører Andreas Mikkelsen under opptaket med Parc Fermés podkast «Av med hjelmen» i desember.

RALLY: – Det slår meg mer og mer det at det er risiko det vi driver med. Og i hvertfall med det som skjedde med Craig Breen. Det er en vekker, om at det vi driver med er farlig, erkjente rallyfører Andreas Mikkelsen under opptaket med Parc Fermés podkast «Av med hjelmen» i desember.

Avisoverskriftene eksploderte i midten av april for snart et år siden. På tragisk vis mistet den folkekjære VM-føreren fra Irland livet i en ulykke under en test i forkant av Rally Kroatia. En ulykke som skal ha skjedd i relativt lav hastighet, hvor «på feil sted til feil tid» ikke kan beskrive ulykken bedre da en gjenstand fra en gjerdestolpe kom inn i bilen og tok livet av Hyundai-føreren.

I dette momentet skjedde det flere ulykker innenfor en svært kort tidshorisont. Bare to dager senere omkommer to høyt anerkjente og lokalt profilerte spanske rallyutøvere, fører Julio César Castrillo og kartleser Francisco Javier Álvarez, i et brutalt møte med et tre. Bare én uke senere rystes Spania av nok en tragedie da David López Tomico mister kontrollen over bilen og stuper utfor en 50 meter dyp ravine og omkommer momentant.

Tre dødsulykker som krever fire liv på bare ni dagers mellomrom. I april måned alene omkommer totalt seks personer under organisert rallykjøring over hele verden. 

Medieoppslagene fikk ny kraft i midten av august, og det på enda mer nært hold her i nord. Christoffer «Kicken» Jacobsson kjører av i høy hastighet med sin moderne nasjonalbygde Ford Fiesta MK7 og omkommer momentant under den svenske SM-runden Snapphanerallyt. Det allerede dystre bildet som er blitt tegnet av 2023 ble enda mørkere.

Etter «Kickens» bortgang skulle ytterligere seks mennesker, to førere, to kartlesere, én tilskuer og én funksjonær, miste livet under et rallyarrangement et eller annet sted i verden før året var omme.

Og nå - sist helg - omkom fire tilskuere under en ulykke i et ungarsk nasjonalt rallyløp. En Skoda Fabia Rally2 skled inn i en større folkemengde hvor en stor gruppering av tilskuere ble truffet. De totale skadeomfanget ellers var uavklart, men flere hadde alvorlige og tildels kritiske skader, ifølge ungarske medier. Og det er ikke mer enn et drøyt halvår siden Ungarn sist ble rammet av en dødsulykke i et nasjonalt løp.

Åtte omkomne hittil i 2024

For 2024 er dette fjerde rallyulykken som krever liv på verdensbasis, der tre førere og én kartleser har mistet livet i tre andre fatale ulykker tidligere år. At så mange tilskuere mister livet i Ungarn, spesielt i én ulykke, er også langt over normalen som har utviklet seg de siste fem årene. Hittil er uansett konklusjonen at åtte mennesker har mistet livet i rally så langt i 2024.

Som følge av mange profilerte ulykker i fjor ble inntrykket av 2023 etterlatt som ett av de verste årene i rallysporten med så mange dystre medieoppslag og poster på sosiale medier. Totalt for fjoråret mistet 16 utøvere, to tilskuere og én funksjonær livet. 17 hendelser som krevde 19 ofre.

Hvorfor omkom det så mange i fjor? Og skiller 2023 seg fra de foregående sesongene innenfor dette århundret? Vi har forsøkt å finne svaret på hvordan og hvorfor en risikosport som rally har krevd sine liv siden 2000.

Via den godt oppdaterte databasen MotorsportMemorial.org, som tar for seg alle hendelser i bilsportverden over med fatale utfall på en respektfull og objektiv måte, så har vi skaffet oss oversikt over alle kjente dødsfall innenfor rallysporten i organisert form. Databasen har solide kildehenvisninger som er etterprøvbare, og våre egne stikkprøver fra flere mindre kjente ulykker er loggført i denne databasen uten unntak.

Ved siden av de godt opplyste enkelthendelsene har vi også gjort egne undersøkelser på flere av ulykkene hvor vi søker ytterligere bekreftelse eller klarhet i relevante detaljer rundt ulykkene. Vi mener derfor å ha tegnet et solid og gjennomarbeidet bilde over alle dødsulykkene som har skjedd siden år 2000.

MotorsportMemorial.org protokollfører også dødsfall av medisinske årsaker uten at ytre faktorer har spilt en rolle i dødsfallet. Disse dødstallene er utelukket i vår statistikk av hensyn til fokuset på den naturlige sikkerhetsrisikoen som følger rallysporten.

Så mange har mistet livet

For å fremheve den totale oversikten kan vi presentere følgende ulykkes- og dødstall fra 2000 til 2023. Totalt 444 mennesker har omkommet, fordelt på 360 ulykker over 53 nasjoner på verdensbasis under organisert rallykjøring. Dette er data som er samlet sammen fra Motorsport Memorial, som vi har filtrert ut og satt i system. Tallene fordeler seg slik:

• Tilskuere: 158
• Førere: 146
• Kartlesere: 120
• Funksjonærer: 12
• Fotografer: 8

Samlet data gir dette et gjennomsnitt på 15 ulykker per sesong, som krever 18,5 menneskeliv. Snittet for de ulike involverte omkomne per sesong er på 6,6 tilskuere, seks førere, og fem kartlesere i året, samt én funksjonær annenhvert år og én fotograf hvert tredje år.

For å illustrere den nedagående trenden på antall dødsfall per år, så er gjennomsnittet de siste fem årene 11,4 ulykker per sesong, 13,8 dødsfall per sesong hvor av antall dødsfall igjennomsnitt er 5,6 for førere, 4,4 for kartlesere, 3,4 for tilskuere, 0,4 for funksjonærer og 0 for fotografer. Med andre ord en markant nedgang spesielt for tilskuere, men generelt over alle poster.

Med unntak av antall førere, som deler en dyster rekord på 11 omkomne førere sammen med 2013, så tilsier statistikken at 2023 er rett over snittet siden 2000. Med andre ord skiller ikke 2023 seg ut i en vesentlig større negativt retning enn andre sesonger siden tusenårsskiftet.

Men vi må tilbake til 2019 for å finne et tilsvarende høyt antall omkomne. Til sammenlikning kom toppårene i 2012 og 2015 der hele 29 mennesker mistet livet hver av disse årene. Fellesnevneren for disse sesongene, i likhet med ni andre sesonger, er at det er tilskuerne som utgjør toppen av dødsstatistikken.

Norge vs. verden

Det store spørsmålet er hvorfor en så populær bilsportgren som rally likevel krever sitt av menneskeliv. Hvorfor skjer de? I hvilken sammenheng skjer de, og er det noen trender som går igjen der liv går tapt?

For å finne noen av svarene på dette så må vi blant annet se etter flere sammenhenger; eksempelvis land, underlag, hendelsesforløp og hvilke biler som er involvert. Og hvilke sikkerhetstiltak som gjøres både fra arrangører og regelverk spiller selvfølgelig også vesentlige roller, men dette er mindre etterprøvbart utifra de undersøkelsene vi har gjort med de kildene vi har tilgang til i denne omgang.

For nordmenn er det naturlig å sammenlikne oss selv med andre land, og her i Norge ligger vi langt nede på disse dystre statistikkene. Siden 2000 har det vært totalt tre dødsfall tilknyttet ulykker i norske rallyløp, som i miljøet allerede er godt opplyste over årenes løp. Men i korte trekk dreier det seg om en 26 år gammel rallyfører under Rally Hokksund i 2001, en 26 år gammel kartleser under Rally Solør i 2005 og en ni år gammel tilskuer under Rally Larvik i 2009. Med andre ord 15 år siden sist norsk rallysport ble rammet av en fatal rallyulykke.

Ulykken under Rally Finnskog 1997 er også godt kjent i miljøet, der en tilskuer ble påkjørt og drept fredag kveld, men den er altså ikke inkludert i vår totale oversikt ettersom dataene vi har samlet inn strekker seg fra tusenårsskiftet.

26 nasjoner har flere dødsfall enn Norge, mens 17 nasjoner har to eller ett dødsfall tilknyttet seg siden tusenårsskiftet. Prosentvis så utgjør dødsfallene i Norge 0,6 prosent av alle rallyrelaterte fatale ulykker i verden siden 2000.

Frankrike med mørkest statistikk

Likevel er det flere nasjoner som skiller seg ut enn de andre. Hovedårsaken er naturlig nok at dette er land med stor deltakelse, og til sammenlikning med Norge adskillig flere løp over en sesong med større gjennomsnitt i antall deltakere. Vi har riktignok ikke ettergått alle land, men det er ikke til å stikke under en stol at Frankrike som nasjon og asfalt som underlag topper det meste av statistikkene med dødelig utfall.

For å bruke Frankrike som et eksempel, så har totalt 75 personer mistet i livet i franske rallyløp i den gitte tidsperioden. 71 av tragediene har skjedd under asfaltløp, mens de fire resterende er på grus. Fordelt på de ulike rollene man har under et arrangement, så innebærer dette 33 førere, 19 kartlesere, 17 tilskuere, tre funksjonærer og tre fotografer. Av totalt 444 omkomne verden over siden år 2000 utgjør tragediene i Frankrike 17 prosent av alle dødsfall. Eller sagt på en annen måte; mer enn hvert sjette dødsfall har skjedd i et fransk rallyløp.

Toppåret var 2007 hvor totalt ti personer omkom på én og samme sesong. Etter å ha gjennomgått rallydatabasen eWRC-results.com så har vi basert på deres data funnet et gjennomsnitt på 121 ekvipasjer per løp over totalt 204 rallyarrangementer. Til sammenlikning ble det gjennomført 19 rallyløp i Norge i 2007, etter beregninger fra nevnte rallydatabase, hvor 17 bokførte løp tilsa et gjennomsnittlig deltakerantall på 88 biler.

Kun 2003 og 2013 er årene hvor fransk rallysport ikke krevde ett eneste menneskeliv. 75 dødsfall er uansett i særklasse høyest antall per nasjon over 24 sesonger. Spania og Italia følger etter med henholdsvis 37 og 33 dødsfall, som samlet sett er lavere enn Frankrikes tall. Resten av de ti mest belastede nasjonene er Tsjekkia (26), Belgia (20), Storbritannia (20), Tyskland (18), Polen (16), Argentina (16) og Australia (15). Blant de 53 landene som er loggført utgjør de ti mest belastede nasjonene alene over 60 prosent av ulykkene.

To av tre ulykker på asfalt

Når det kommer til underlag så er det på det rene at aller flest rallyløp, spesielt i Europa, kjøres med asfalt som underlag. Det skyldes blant annet den svært høye deltakelsen som forekommer i Mellom- og Sør-Europa hvor de aller fleste løpene kjøres på asfalt, fortrinnsvis Frankrike, Spania og Italia.

Derfor er det heller ikke unaturlig at dødsstatistikken hva gjelder underlag også påvirkes av disse løpene. 238 av ulykkene skjedde under løp på asfalt, 116 på grus og seks på snø. Ett løp står uavklart grunnet manglende dokumentasjon, et polsk løp i 2003.

Prosentvis betyr det likevel at asfalt utgjør 66,1 prosent av ulykkene, altså godt og vel to av tre ulykker. 32,2 prosent skjer da følgelig på grus, mens de seks ulykkene fra vinteren utgjør 1,8 prosent av statistikken. Forøvrig verdt å nevne at to av de seks bokførte ulykkene på snø skjedde på norsk jord.

Derfor omkommer man i rally

Ett av de aller mest sentrale spørsmålene, som også påvirker kunnskapen og debatten om sportens sikkerhet, det er hvordan de involverte mister livet sitt i rally. Vi kan allerede nå fastslå at 158 tilskuere har mistet livet ifølge informasjonen vi sitter på, sammen med 12 funksjonærer og åtte fotografer. Samlet betyr det 178 dødsfall av personer utenfor rallybilen, som igjen utgjør 40 prosent av dødsstatistikken.

Da gjenstår det 266 utøvere i form av enten førere eller kartlesere, og her spiller hendelsesforløp med påfølgende årsak en mer sentral rolle, ettersom dødsfall av ekstern faktor mer eller mindre utelukkende knyttes til påkjørsler.

Her er vi også nødt til å presisere at vi ikke har sikker data på samtlige ulykker som er bokført, men så langt har vi kartlagt klare dødelige omstendigheter i 234 av ulykkene. I fordelingen av hendelsesforløp i form av bråstopp eller rulling/kontinuerlig krasj har vi med sikkerhet kartlagt 213 dødsfall, hvor 208 av dem skyldes bråstopp, mens fem tilhører rullinger.

Blant disse kartlagte ulykkene er det på det rene at kollisjon med trær utgjør 120 av hendelsene. 22 ulykker knyttes til kollisjon med en vegg eller liknende, mens krasj med stolpe og utforkjøring i stup/ravine består av henholdsvis 14 og 13 enkeltulykker.

Av fatale konsekvenser i etterkant av en ulykke har vi 27 konkrete hendelser som er beskrevet og dokumentert med sikkerhet. I 12 av ulykkene er brann en direkte årsak, syv har omkommet som følge av drukning, mens det er ti bokførte dødsfall i kategoriene «spidding/penetrasjon av element utenfor bilen» (5), «direkte påkjørsel utenfor bilen» (3) eller at «utøver blir kastet ut av bilen» (2).

Åpenbar nedgang totalt sett

Selv om rallysporten fortsatt er langt unna å nå en hypotetisk nullvisjon, så er det liten tvil om at rally og bilsport generelt har hatt en betraktelig nedgang i dødsfall sammenliknet med starten av tidsperioden vi tar for oss.

Og ulykkestallene de siste fem-seks årene illustrerer også en tydelig nedadgående trend sammenliknet med starten av perioden vi tar for oss, selv om antall omkomne har svingninger fra år til år som tidvis bryter mot trenden over en lengre tidshorisont. Eksempelvis ved at trenden har vært gradvis stigende igjen siden covidåret 2020.

Antall drepte tilskuere har gått kraftig ned, spesielt siden 2016, og med noen få unntaksår har også dødstallene blant aktive utøvere begynt å nærme seg énsifret ved flere anledninger. På 24 sesonger har 10 av sesongene oversteget 20 drepte. Det største unntaket i lavt antall dødsfall er 2016-sesongen hvor «bare» åtte omkom fordelt på syv ulykker, som består av to førere, tre kartlesere, to tilskuere og én fotograf. Konstrasten er enorm til året før, hvor 2015 topper alle enkeltår med 29 døde fordelt på 20 ulykker, hvor av ti var førere, fem var kartlesere, fire var tilskuere, tre var funksjonærer mens fotografene slapp unna dødsstatistikken dette året.

Dette tegner også det tydelige bildet at det først og fremst er en stor ansamling av tilfeldigheter som bestemmer snarere en konkrete trender. Rally blir ikke farligere over natta, men har beviselig i stedet blitt gradvis tryggere gjennom denne 24-årsperioden, slik statistikken her kan tolkes.

Men foruten de eksterne faktorene er det liten tvil om at sikkerhetsaspektene i bilene også spiller en sentral faktor. Selv om mange av ulykkene er uunngåelige uansett hva slags bil man sitter i, så har vi etter egne kvalifiserte vurderinger delt inn kategoriene for involverte biler i fem kategorier:

Kategori 1: Eldre FIA-homologerte/nasjonalt homologerte biler, til og med 1999
Kategori 2: Eldre FIA-homologerte/nasjonalt homologerte biler, fra 2000
Kategori 3: FIA-homologerte standardbiler, 2000 eller nyere
Kategori 4: FIA-homologerte fabrikk-/modifiserte biler, siste 15 år
Kategori 5: FIA-homologerte fabrikkbiler, siste 15 år

Her har vi sikker data på totalt 235 av dødsfallene. Vi påpeker at ulykkestallene tilknyttet kun tilskuere, funksjonærer eller fotografer ikke påvirker statistikken over de involverte bilene.

Etter våre beregninger skjer 46 prosent av dødsfallene, det vil si rett i underkant av halvparten av de omkomne, i de eldste bilene som har eldre FIA-homologering eller er bygget på nasjonal homologering før tusenårsskiftet. Kategori 2 og 3, som har biler fra en tidsepoke som samlet sett anses å ha enda strengere sikkerhetstiltak ved seg, så har vi henholdsvis 43 og 49 dødsfall, totalt 92 som betyr en dødsrate på til sammen 39 prosent.

Hva gjelder biler av moderne art, hvor de anses som fabrikk- eller semifabrikkbygde, og som i stor grad fortsatt har internasjonal homologering, så finner vi 17 og 18 dødsfall for kategori 4 og 5 - totalt 35 i antallet og følgelig 15 prosent av totaltallet.

Så er det viktig å påpeke at uavhengig av årsmodell og homologeringspapirer på bil, så gir ikke denne dataen noen indikasjon på hvilke moderniseringer av sikkerhetsoppgraderinger som eventuelt er gjort på spesielt de eldre bilene, og på den andre siden har vi ingen holdepunkter på om noen av de involverte ikke var teknisk skikket til å stille til start. Kategoriseringen er ment først og fremst for å sette antall ulykker opp mot den generelle fordelingen og mangfoldet av biler og bilklasser på startlisten. 

Powered by Labrador CMS